Teszt szöveg  
     

Független magyar kiadók könyvei


Cséka Ervin; Hegedűs István; Hofszang József; Maráz Vilmosné; Vida Mihály: A büntető eljárási jog vázlata II.

Miért becsült az ár?

Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a Forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a Forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

Miért nem adják meg egészen pontosan a beszerzés időigényét?

A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.

Cím:

A büntető eljárási jog vázlata II.

Szerző:

Cséka Ervin; Hegedűs István; Hofszang József; Maráz Vilmosné; Vida Mihály

ISBN13:

3159780000247

ISBN10:

97800002411

Kiadó:

JATEPress (Szegedi Tudományegyetem kiadója)

Megjelenés dátuma:

2001. január 05

Kötetek száma:

1

Kötéstípus:

Puhakötés

Terjedelem:

420 oldal

Súly:

654 g

Listaár:

2205 Ft (áfával)

Beszerezhetőség:

A kiadónál véglegesen elfogyott, nem rendelhető

Nyelv:

magyar

Témakör:

Jogtudomány

 

Tartalomjegyzék:

Előszó

XI. fejezet
A BÜNTETŐELJÁRÁSI KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK
A kényszerintézkedések általános kérdései
1. A kényszerintézkedések fogalomköre és helye a büntetőeljárás rendszerében
2. A kényszerintézkedések és az alkotmányos jogok viszonya
3. A kényszerintézkedések csoportosítása
4. Összefüggések a büntető eljáráson kívüli kényszerintézkedésekkel
5. A kényszerintézkedésekre vonatkozó garanciális szabályok

Az előzetes letartóztatás
1. Az előzetes letartóztatás fogalma
2. Az előzetes letartóztatás feltételei
3. Az előzetes letartóztatás okai (különös pozitív feltételei)
4. Az előzetes letartóztatás elrendelése
5. Az előzetes letartóztatás időtartama
6. Az előzetes letartóztatás megszüntetése
7. Az előzetes letartóztatott jogállása, a letartóztatás foganatosítása

A személyi szabadság megvonásával járó egyéb kényszerintézkedések
1. A lakhelyelhagyási tilalom
2. Az ideiglenes kényszergyógykezelés
3. Az elmeállapot megfigyelése
4. Az őrizetbe vétel
5. Az elővezetés

Más alkotmányos jogokat korlátozó kényszerintézkedések
1. A házkutatás
2. A motozás
3. A lefoglalás
4. A zár alá vétel

Egyéb kényszerintézkedések
1. A rendbírság
2. Egyéb sajátos kényszerítő intézkedések, jogkövetkezmények

XII. fejezet
A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK ÉS LEFOLYTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS RENDJE
A büntetőeljárás megindításának feltételei
1. Az eljárási feltételek és akadályok viszonya
2. Az eljárási feltételek fogalma és szabályozása
3. Ténybeli feltételek
4. Jogi feltételek
5. Eljárási feltételek bizonyos ügyekben, illetőleg az eljárás egyes szakaszaiban

A büntetőeljárás akadályai
1. Az eljárási akadályok jogi természete
2. A büntetőeljárás egyes akadályainak fajtái
3. Határozatok eljárási akadály esetén
4. A büntetőeljárás ideiglenes akadályai

A büntetőeljárás megindításának és lefolytatásának jogi szabályozása
1. A büntetőeljárás megindítása
2. A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása
3. A büntető eljárás formái: általános (rendes) eljárás, külön eljárások
4. Bűntetti eljárás - vétségi eljárás

XIII. fejezet
NYOMOZÁS
A nyomozás feladatai és formái
1. A nyomozás fogalma
2. A nyomozás feladatai
3. A nyomozás formái

A büntetőeljárás megindulása
1. A feljelentés
2. A magánindítvány; meghatározott szerv feljelentése; a kívánat
3. Intézkedések a feljelentés alapján; a feljelentés kiegészítése
4. A nyomozás megtagadása
5. A nyomozás elrendelése

A nyomozás teljesítése
1. A nyomozás teljesítésére vonatkozó általános szabályok
2. A nyomozás határideje
3. Az alapos gyanú közlése a gyanúsítottal; a kihallgatások
4. Érdekeltek részvétele, hatósági tanúk jelenléte a nyomozási cselekményeknél

Határozatok a nyomozás során
1. A nyomozás mellőzése
2. A nyomozás felfüggesztése
3. A nyomozás megszüntetése
4. A nyomozás befejezése

Jogorvoslat; pótnyomozás; nyomozás a vétségi eljárásban
1. Jogorvoslat a nyomozás során
2. A pótnyomozás
3. Nyomozás a vétségi eljárásban

Az ügyész feladatai; a vádemelés
1. A befejezett nyomozás iratainak ügyészi megvizsgálása
2. A vádemelés
3. A vádemelés formái; vádirat; vádindítvány; vádemelés előszóval
4. A vádemelés mellőzése

XIV. fejezet
AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
A tárgyalás előkészítésének feladatai és rendszerei
1. A tárgyalás előkészítésének feladatai
2. A tárgyalás előkészítésének jogtörténeti kialakulása
3. A tárgyalás előkészítésének rendszere a hatályos magyar jogban

A tanács elnökének intézkedései és határozatai
1. A tárgyalás kitűzése
2. Az ügy áttétele
3. Az eljárás felfüggesztése
4. A vádtól eltérés lehetőségének megállapítása
5. Az ügy tárgyalásának öttagú tanács elé utalása

A bíróság tanácsa eljárásának formái és határozatai
1. Tanácsülés, előkészítő ülés
2. Az eljárás megszüntetése
3. Az iratok visszaküldése az ügyésznek pótnyomozás végett
4. Határozat a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekről

Jogorvoslatok a tárgyalás előkészítése során; határozatok a tárgyalás előkészítése után
1. A fellebbezés szabályozása; a tárgyalás tartása iránti kérelem
2. Határozatok a tárgyalás előkészítésének befejezése után

A tárgyalás előkészítése a vétségi eljárásban

XV. fejezet
AZ ELSŐ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS
A tárgyalás jelentősége, sajátosságai, rendszerei
1. A tárgyalás jelentősége és sajátosságai
2. Tárgyalási rendszerek

A tárgyalás lefolytatása
1. A tárgyaláson részt vevő személyek
2. A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása
3. A tárgyalás megnyitása
4. A tárgyalás megkezdése
5. A bizonyítás a tárgyaláson
6. A vádlott kihallgatása
7. A tanú kihallgatása
8. Az okiratok felolvasása
9. A szemle, a bizonyítási kísérlet, a tárgyi bizonyítási eszköz
10. A bizonyítás mellőzése; a bizonyítás kiegészítése
11. A vád elejtése és módosítása
12. Perbeszédek és felszólalások

Tárgyalás a vétségi eljárásban; a megismételt eljárás szabályai
1. Tárgyalás a vétségi eljárásban
2. Tárgyalás a megismételt eljárásban

XVI. fejezet
AZ ELSŐ FOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI
A határozatok alapkérdései
1. A határozathozatal: tanácskozás, szavazás
2. A határozatokra vonatkozó általános rendelkezések
3. A bírósági határozatok fajtái
4. Az ügydöntő határozat ténybeli és jogi keretei

Az ítélet
1. A bűnösséget megállapító ítélet
2. A felmentő ítélet
3. A bűnösség megállapítása és a büntetés kiszabásának mellőzése az ítéletben

Járulékos rendelkezések az ítéletben
1. A polgári jogi igény elbírálása
2. A szülői felügyeleti jog megszüntetése
3. A szabálysértés elbírálása
4. Rendelkezés a bűnügyi költségről

Ügydöntő végzések
1. A próbára bocsátó végzés
2. Az eljárást megszüntető végzés

Az ügydöntő határozat (ítélet, végzés) tartalma; közlése; egyéb határozatok
1. Az ügydöntő határozat tartalma
2. Rövidített indoklás és jegyzőkönyv
3. Az ügydöntő határozat közlése
4. Egyéb határozatok A határozatok jogereje

XVII. fejezet
A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
A jogorvoslatok fogalma és fajtái; a fellebbezési rendszer
1. A jogorvoslat fogalma és történeti kifejlődése
2. A jogorvoslatok felosztása
3. A másodfokú bírósági eljárás feladatai és a fellebbezési rendszer

A fellebbezési rendszer jellegét meghatározó szabályok
1. A fellebbezési jog és tartalma
2. A másodfokú felülbírálat és terjedelme
3. A másodfokú bíróság döntési jogköre
4. A súlyosítási tilalom

A másodfokú bírósági eljárás lefolytatása
1. A fellebbezésre jogosultak; A fellebbezés bejelentése, visszavonása és tartalma
2. Az iratok felterjesztése a másodfokú bírósághoz, a másodfokú bírósági eljárás előkészítése
3. A tanácsülés és a tárgyalás szabályai a másodfokú bírósági eljárásban

A másodfokú bíróság határozatai
1. A fellebbezés elutasítása; az ügy áttétele; az eljárás felfüggesztése
2. Az első fokú ítélet hatályon kívül helyezése az eljárás megszüntetésével; hatályon kívül helyezés új eljárás elrendelésével eljárási szabálysértés miatt
3. Kötöttség az első fokú bíróság ítéletének tényállásához; az ítélet megalapozatlansága és orvoslásának módjai ( hatályon kívül helyezés- a tényállás kiegészítése, helyesbítése)
4. Az első fokú ítélet megváltoztatása jogszabály helytelen alkalmazása miatt
5. Az első fokú ítélet helybenhagyása
6. A másodfokú bíróság egyéb határozatai

A végzés elleni fellebbezés
1. A végzések megtámadhatósága
2. A végzés ellen bejelentett fellebbezés elbírálásának szabályai

Fellebbezés a vétségi eljárásban
1. A vétségi fellebbezési eljárás sajátosságai; az eljárás lefolytatása
2. A másodfokú bíróság határozatai a vétségi eljárásban

XVIII. fejezet
A RENDKÍVÜLI PERORVOSLATOK
A rendkívüli perorvoslatok fogalma és fajtái

A perújítás
1. A perújítás jelentősége és jogi természete
2. A perújítás törvényi előfeltételei
3. A perújítási okok
4. A perújításra jogosultak; a perújítási eljárás megindítása; határozat a perújítás megengedhetősége kérdésében
5. A perújítási tárgyalás és az azon hozható határozatok

A felülvizsgálat
1. A felülvizsgálat fogalma és kialakulása
2. A felülvizsgálat tárgya
3. A felülvizsgálat jogalapja
4. A felülvizsgálat szabályozásának elvei
5. A felülvizsgálatra jogosultak; a felülvizsgálati eljárás
6. A Legfelsőbb Bíróság határozatai

XIX. fejezet
A KÜLÖN ELJÁRÁSOK
A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás
1. A fiatalkorúak ügyeire vonatkozó általános rendelkezések
2. A fiatalkorúak ügyeiben eljáró hatóságok
3. Az eljárás résztvevői
4. Bizonyítási eszközök
5. Az előzetes letartóztatás
6. A vádemelés elhalasztása
7. Tárgyalás, határozatok

A magánvádas eljárás
1. A magánvádló jogai
2. Az ügyész jogai
3. Az eljárás megindulása
4. Nyomozás
5. Személyes meghallgatás
6. Tárgyalás, határozatok, jogorvoslati eljárás

A katonai büntetőeljárás
1. A katonai büntetőeljárás hatálya
2. Katonai nyomozó hatóságok
3. A katonai ügyész
4. A megyei bíróság eljárása katonák elleni ügyekben
5. Kényszerintézkedések; egyéb rendelkezések

A bíróság elé állítás
1. A bíróság elé állítás feltételei
2. A nyomozó hatóság és az ügyész teendői
3. A tárgyalás
4. A másodfokú bíróság eljárása

A tárgyalás mellőzése
1. A tárgyalás mellőzésének feltételei
2. A tárgyalás mellőzésével hozott végzés
3. A tárgyalás tartása iránti kérelem
4. A tárgyalás
5. A másodfokú bírósági eljárás

XX. fejezet
A KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK FOGALOMKÖRE; AZ EGYES KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ELJÁRÁS
1. A különleges eljárások fogalomköre és felsorolása
2. A vádirat benyújtása előtti egyes kényszerintézkedésekre vonatkozó különleges eljárás
Válogatott irodalomjegyzék

 
Copyright © 2000-2022. Minden jog fenntartva. Prospero Könyvei Budapest
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 272  A Prospero a Prospero Könyvei Budapest Kft. EU Közösségi Védjegye (OHIM No. 003781564)
Prospero Könyvei Kft. | 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20. | Tel.: (06-1) 301-0642, Fax: (06-1) 302-8410

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet Elfogadom

/katalogus/konyvek/index.html