Teszt szöveg  
     

Független magyar kiadók könyvei


Kölcsey Ferenc: Nyelvtudományi munkák

Miért becsült az ár?

Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a Forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a Forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

Miért nem adják meg egészen pontosan a beszerzés időigényét?

A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.

Cím:

Nyelvtudományi munkák

Sorozatcím:

Kölcsey Ferenc Minden Munkái

Szerző:

Kölcsey Ferenc

Szerkesztő:

Onder Csaba

ISBN13:

9789639671843

ISBN10:

9639671843

Kiadás sorszáma:

1.

Kiadó:

Universitas Kiadó

Megjelenés dátuma:

2022. január 31

Kötetek száma:

1

Kötéstípus:

Keménykötés

Terjedelem:

1288 oldal, 146 x 220 x 72 mm

Súly:

1540 g

Listaár:

3150 Ft (áfával)

Kedvezmény(ek): 20 %
A kedvezmény csak az Értesítés a kedvenc témákról hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes. Kattintson ide, ha még nincs feliratkozva!

Beszerezhetőség:

Készleten van. A délelőtt 11 h-ig elküldött rendelést következő munkanapra, az azután leadottat a második munkanapra szállítjuk.

Hol kapható:

Ezt a könyvet megvásárolhatja viszonteladó partnereinknél is.
BUDAPEST: Írók Boltja (tel: 322-16-45, web: www.irokboltja.hu).
Vásárlás előtt tájékozódjon telefonon, hogy valóban van-e példányuk!

Nyelv:

magyar, német, latin

Témakör:

1945 előtti elbeszélő irodalom
Könyvtár és információtudomány
Irodalomtudomány általában, referensz művek
Irodalomtörténet
Irodalomelmélet
További könyvek az irodalomtudomány területén
Nyelvtudomány általában, szótárak
Történeti nyelvészet
Szemantika, lexikográfia
Nyelvhasználat, nyelvhelyesség
További könyvek a nyelvészet területén
Nyelvoktatás
További könyvek
Tankönyv, segédkönyv

 

Kosárba teszek

példányt

Rövid leírás:

A Kölcsey Ferenc Minden Munkái sorozat legújabb kötete 1288 oldal terjedelemben közli Kölcsey összes nyelvtudományi írását, gyűjtését, továbbá a Mondolat és a Felelet a Mondolatra szövegét, mindezt részletekbe menő jegyzetekel és magyarázatokkal ellátva.

Hosszú leírás:

A Kölcsey Ferenc Nyelvtudományi munkák című kötet annak a sorozatnak a része, amely 1991-ben az MTA Irodalomtudományi Intézetében megindult alapkutatásként Kölcsey Ferenc minden munkáinak (KFMM) kritikai kiadására vállalkozott. A kutatócsoport megszervezését, az előkészítő munkákat Dávidházi Péter végezte, majd hosszú éveken át Szabó G. Zoltán sorozatszerkesztő vezetése alatt évről-évre egyre több kötet látott napvilágot (elsőként a Szilágyi Márton által kiadott Szépprózai művek 1998-ban); a kutatócsoportot a kétezres évek végétől Völgyesi Orsolya irányította; jelenleg Fórizs Gergely látja el a sorozatszerkesztői teendőket. Bármennyire is meglepően hangzik, de Kölcsey nyelvtudományi, filológiai munkássága jórészt még ismeretlen előttünk. Ennek okai között bizonyosan megemlíthető a teoretikus fő mű hiánya, a filologizálás időtartamának viszonylagos rövidsége, a filológiai munkák jó részének kéziratos, feltáratlan és feldolgozatlan volta, mint ahogyan egy – lényegében nem vizsgált – szatirikus pamflet hatástörténetileg túlhangsúlyozott szerepe is. És bizonyosan közrejátszott ebben a recepció ama korán kialakult zárványa is, amely Kölcseynek a magyar nyelv alakításában játszott szerepét nem önmagában a nyelvre irányuló tudós filológusi tevékenységként, hanem sokkal inkább az írói- és politikusi szerepvállalás kontextusában, a kora 19. századtól kialakuló nyelvi alapú nemzeti identitás horizontján tárgyalta. Annak ellenére tehát, hogy Kölcsey életének egy szakaszában a nyelv tudományos vizsgálatát tartotta egyik legfőbb feladatának, életrajzi levelében hangsúlyosan említve philologiai disszertációját, és már az első komoly visszatekintő írás is a magyar nyelv ügyében tett fellépést tekintette az írói pálya legfőbb értelmének, mégsem született áttekintő munka Kölcseynek kifejezetten a magyar nyelvre vonatkozó nézeteiről és munkáiról. Ha az ismert életrajzokat olvassuk, feltűnő, hogy ennek kapcsán jobbára a nyelvújításban játszott szerepe kerül szóba 1814–1815 tájékáról, többnyire a Mondolatra adott Feleletet, esetleg egy német nyelvű nyelvtudományi pályamű magyar fordítása (Jenisch pályairata). Az ellentmondás aligha oldható fel azzal, ahogyan azt a recepció teszi, hogy a nyelv ügyének képviseletét egyedül az írói (szépírói, kritikusi, illetve szónoki) munka függvényében értelmezi. Ha kevés számmal is, de Kölcsey nyelvtudományi dolgozatai már az első gyűjteményes kiadástól (MM1) fogva ismertek voltak, az 1842-ben megjelent IV. kötet „Nyelvtudományi dolgozatok” fejezetcím alatt három korábban csak kéziratos formában létező szöveget is közre adott. A még Kölcsey életében megjelent, a nyelvhez és a nyelvújítási harchoz köthető írások, vagyis a Felelet a’ Mondolatra és az Új szók az V. kötetben, a „vegyes” dolgozatok között jelentek meg. Az ezt követő kiadások viszont semmi újat nem hoztak, a Kölcsey-filológia eme néhány szöveg körül volt kénytelen forogni. Az 1960-ban megjelent addigi legteljesebb összkiadás (KÖM2) két további kéziratos művel bővítette az addig ismert opusokat – egy diákkori jegyzettel és egy jogi szakszavakat tartalmazó listával –, az 1968-as kiadatlan írásokat tartalmazó kötet (KFKiadatl.) pedig számos diákkori kompendiumot is közreadott szintén Szauder Józsefnek köszönhetően, de ezek között kifejezetten filológiai-nyelvészeti tárgyúnak csak egy volt mondható. Nagyjából ekkor, ezen a ponton rögzült tehát Kölcsey Ferenc nyelvtudományi írásairól való tudásunk. Kölcsey ismert nyelvtudományi tárgyú szövegeinek korpusza összességében tehát valóban nem volt túlságosan soknak mondható, de ez a kevés sem kapott koncentrált figyelmet a recepcióban. A talán legismertebb (és a legkevésbé tudományos) művének, a társzerzőként írt Felelet a’ Mondolatra címűnek is több mint száz éve jelent meg az első és eleddig utolsó kritikai igényű közreadása Bánóczi József jóvoltából, aki a Mondolat mellett a Felelet keletkezési körülményeinek feltárásával sokat törlesztett a Kölcsey kutatás addigi adósságaiból. Kivételként említendő Csetri Lajos, aki nem a már ismert szövegek, hanem egy levél alapján közelítette meg Kölcsey munkásságát. Ebben az 1815 július 5-én Kazinczy Ferenchez írott levélben foglalta össze röviden Kölcsey Ferenc (előző évben készített filológiai disszertációja alapján) a magyar neológiával kapcsolatos elveit. A levelet Csetri paradigmatikus, „nagy elméleti jelentőségű” szövegként értékelte, az 1974-ben megjelent tanulmányában arra hívva fel a figyelmet, hogy a „tudományos nyelvészet világánál dilettánsnak mondható” Kölcsey meghaladta korának magyar nyelvfilozófusait, hipotézise jobban megértette a herderi nyelvfilozófia és a romantikus nyelvbölcselet mélyebb összefüggéseit. Kölcsey filológiai tevékenységének részletes felfedezése és értékén való kezelése azonban mégis elmaradt, az említett filológiai disszertáció kérdésével és Kölcsey neológia szemléletének egészével Csetri Lajos sem foglalkozott tovább, mi több, kritikatörténeti monográfiájában (1991) később revideálta, lényegében visszavonta idézett kijelentéseit. Az elmúlt csaknem két évszázadban kifejezetten Kölcsey nyelvészeti szerepével kiemelten a magyar nyelvtudomány sem foglalkozott. Mindezek alapján talán nem túlzó az a kijelentés, hogy Kölcsey nyelvtudományi munkáinak olvasása lényegében még nem történt meg. A kritikai kiadás ennek megváltoztatásában szeretne közrejátszani. A mostani kiadás keletkezésük megállapított sorrendjében adja közre Kölcsey csaknem valamennyi, e tárgyban készült írását, hosszabb bevezető tanulmánnyal, a jegyzetekben tárgyi, nyelvi magyarázatokkal, a keletkezés és a megjelenés vonatkozó adataival, a függelékben pedig szinoptikus szövegközléssel a Felelet a’ Mondolattól nehezen elválasztható Mondolat című paszkvillust és annak Szentgyörgyi Józseftől származó forrásszövegét is megjelentetve. A szövegek egy rövid, de intenzív alkotói periódusra irányítják a figyelmet, és két, 1814-ben Pécelen készült nagyobb mű köré csoportosulnak. Az 3 egyik a Criticai Jegyzetek a’ Magyar Nyelv’ jobbitásáról címet viselő, Kölcsey által többször említett, szövegszerűen nem ismeretes, elveszettnek tekinthető filológiai disszertáció. A másik pedig a Felelet a’ Mondolatra című, Szemere Pállal közösen alkotott, Kölcsey tudtán kívül megjelenő, később számára sok kellemetlenséget okozó gúnyirat. Milyen a magyar nyelv? Milyen legyen a magyar nyelv? Ezekre az ekkor igen alapvető kérdésekre kívánt Kölcsey elméletileg megalapozott, tudományost választ adni, a mesterének tekintett Kazinczy Ferenc neológiai koncepciójának és személyének védelmében – Szemere Pállal közösen – fellépni. A válaszokat tartalmazó nyelvtudományi írások együttes kiadására, így együtt olvasására és szemlélésére a mostani kritikai kiadás nyújt először lehetőséget, a már ismert, megjelent művek mellett hiánypótló módon adva közre számos eddig nem ismert kéziratos munkát is.

Tartalomjegyzék:

SZÖVEGEK 1809 Jegyzések az Ortographia Ungaricáról Debrecen, 1809. augusztus 23. A’ Magyarok’ Articulusáról eggy kis jegyzés Debrecen, 1809. november 22. 1814 Garvebol tett Jegyzések Pécel, 1814. június 27. Felelet a’ Mondolatra Pécel–Lasztóc, 1814. július-október [Gyárfás a Mondolatoshoz Pécel–Lasztóc, 1814. július-október Jenischböl való Jegyzések Pécel, 1814. augusztus 1. [Az idegen Phrasesekkel való élésről Pécel, 1814. július-szeptember A’ szókurtitásról Pécel, 1814. július-szeptember A’ szószármaztatásról Pécel, 1814. július-szeptember [Kivonat K. W. Kolbe Über den Wortreichthum der deutschen und Französischen Sprache című munkájából Széphalom, 1814. október 2. [Jegyzések K. W. Kolbe Über Wortmengerei című munkájából]  Széphalom, 1814. október] [Jegyzések Kis János pályairatából Széphalom, 1914. október 15. A’ Magyar nyelv’ Bildsamkeitjárol. Kazinczynak Tübingi pályaírásából Széphalom, 1814. október 16...........................162 4 [Jegyzések Kazinczy Ferenc Pandektáiból Széphalom, 1814. október 17. Philológiai Töredékek Lasztóc, 1814. október 22. 1815 [Grammatikai szójegyzetek az Ilias-fordításhoz Cseke, 1815. október 14k.] Rövíd Lajstroma a’ Debreczeni Grammatika’ hibás állításainak Cseke, 1815. október 20.] Rövid lajstromok Aranka György grammatikai hibáinak az Erdélyi Társaság Első Kötetében Cseke, 1815. október 21.] Előszámlálása azon Princípiumoknak mellyek a’ Révai’ Grammatikájában megállítatnak Cseke, 1815. október 24. k.] 1816 [Jegyzések Szemere Pál jegyzetei-ben Pest, 1816. február 12. Cseke, 1816. május 24...........209 1823 A’ Nyelv változásairol [Cseke, 1823. február 16.] Jegyzet az Új Szókrol a’ Magyar Szófabrikák számára [Cseke, 1823. február 16. után] 1824 Új szók [A Nyelvmívelésről 1832 Műszavak a’ törvénytudományból 1832, május 14. JEGYZETEK Bibliográfia Bevezetés a jegyzetekhez FÜGGELÉK. 1. Mondolat Jegyzetek Névmutató

 
Copyright © 2000-2022. Minden jog fenntartva. Prospero Könyvei Budapest
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 272  A Prospero a Prospero Könyvei Budapest Kft. EU Közösségi Védjegye (OHIM No. 003781564)
Prospero Könyvei Kft. | 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20. | Tel.: (06-1) 301-0642, Fax: (06-1) 302-8410

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet Elfogadom

/katalogus/konyvek/index.html